siječanj 17, 2017

ISS

Informacijski sustav sveučilišta (ISS) čine baza podataka i skup web aplikacija za podršku poslovnim procesima u visokom školstvu.

iss-final-trans

Korisnici

Rektorat, fakulteti, studentske službe, nastavno osoblje, studenti. Jedinstvena prijava korisnika u sustav i vidljivost pripadajućih podataka.

Referada

Administracija studija, nastavnih planova i programa, akademskog osoblja, studenata, razredbenih postupaka, upisa-ispisa, ispitnih rokova te administrativne podrške studentima i osoblju. Organizacija resursa za provođenje nastave i planiranje nastave.

Nastavno osoblje

Održavanje nastavnog plana i programa za pripadajuće kolegije, registar vlastitih znanstvenih radova, održavanje nastave, provođenje kolokvija i ispita, generiranje prijavnica i zapisnika, prilaganje nastavnih materijala i statistika.

Studenti

Pregled nastavnih planova i programa, preuzimanje nastavnih materijala, prijava-odjava ispita i kolokvija. Komunikacija s referadom, pregled i ispunjavanje pripadajućih obveza. Ispunjavanje redovnih anketa o kvaliteti nastave.

Registar studijskih programa

Jedinstveno sučelje za pregled svih studijskih programa Sveučilišta.

Registar radova

Registar znanstvenih radova nastavnog osoblja i studenata sveučilišta.

KPI

Sustav za administraciju i praćenje KPI pokazatelja na razini kompletnog sveučilišta i pojedinih članica sveučilišta.

Ispitni rokovi

Jedinstveno sučelje za pregled proteklih i budućih ispitnih rokova po svim članicama sveučilišta.

Ankete

Softverski modul za generiranje, provođenje i analizu anketa. Ankete je moguće organizirati i provoditi interno na sveučilištu za korisnike informacijskog sustava, ali i eksterno kao potpora provođenju znanstvenih i ostalih istraživanja.

Statistika

Set statističkih izvještaja i pokazatelja za analizu nastavnih planova i programa studija, studenata, uspjeha u studiranju, kvalitete studiranja i ljudskih potencijala.

StudApp

Mobilna aplikacija za studente koja omogućava pregled nastave, ispitnih rokova, prijavu-odjavu ispita, komunikciju s referadom i popunjavanje studentskih anketa.